Actievoorwaarden

Op al onze reizen zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden Kras van toepassing. Tijdens acties gelden er specifieke voorwaarden welke u hieronder kunt lezen.

Kras Lentekriebels Actie

Algemeen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kras Lentekriebels Actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door KRAS B.V. (handelend onder de naam Kras en hierna te noemen Kras) gevestigd aan de Bernseweg 22a (5324JW) te Ammerzoden en is bedoeld ter promotie van de fiets- en wellnessarrangementen van Kras.
• De Actie is een Promotioneel Kansspel en wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van reizen van Kras. De Actie vindt plaats van 18 april tot en met 1 mei 2018 23:59.
• Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze A ctievoorwaarden Kras Lentekriebels (hierna: “Actievoorwaarden”).
• Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij KRAS BV. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.
• Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Actiemechanisme
• Deelnemers kunnen meedoen aan de Actie door gedurende 18 april 2018 tot en met 1 mei 2018 23:59 (hierna: de Actieperiode) te reageren met zijn/haar Facebookaccount op het Facebookbericht dat Kras zal publiceren tijdens de Actieperiode. Kras zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van social media zoals Facebook en andere verschillende websites.

Deelname en looptijd
• Deelname is mogelijk tot en met de laatste dag van de Actieperiode, 23.59 uur.
• Een deelnemer is éénieder die met zijn/haar eigen Facebookprofiel een reactie plaatst onder het bericht over deze Actie dat op de Facebookpagina van Kras zal worden geplaatst.
• Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar de prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
• Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
• Werknemers van KRAS B.V., TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V., Cheqqer B.V., evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.
• Aan deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
• Iedere deelnemer kan één keer meedoen door middel van het registreren van zijn/haar gegevens.

Prijs
• De Prijs bestaat uit één (1) reischeque ter waarde van € 238,00. Deze reischeque is geldig op het fiets- en wellnessarrangement Resort Bad Boekelo voor 2 personen van Kras op www.kras.nl/54092.
• De Prijs is alleen inwisselbaar op het hoofdkantoor van Kras te Ammerzoden en zijn derhalve niet inwisselbaar bij een reisagent of tussenpersoon.
• De vertrekdatum van de reis dient op of voor 31 oktober 2018 te liggen. De reischeque is aldus geldig tot 31 oktober 2018.
• De totale waarde van de Prijs bedraagt € 238,00.
• Indien de geboekte reis ten tijde van de reservering een waarde vertegenwoordigt van meer dan de waarde van de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten), dient het verschil te worden bijbetaald door de prijswinnaar.
• Indien de geboekte reis ten tijde van de reservering een waarde vertegenwoordigt van minder dan de waarde van de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten), vervalt het tegoed dat niet wordt ingezet.
• Voor zover in deze voorwaarden niet hiervan is afgeweken, gelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de reischeque.
• Op het moment van boeken (bij inwisseling van de Prijzen) dient de reis beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van Kras.
• De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of anderszins een vergoeding.
• De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening van de winnaar en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
• Kras zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

De winnaars
• De winnaar van de Prijs wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na afloop van de Actie geselecteerd.
• De winnaar van de Prijs ontvangt persoonlijk bericht van Kras.
• De winnaar dient binnen 10 dagen te reageren op het persoonlijke bericht van Kras. Indien de winnaar niet binnen deze termijn reageert vervalt de prijs en komt deze ten goede aan Kras. Kras kan dan besluiten over te gaan om de Prijs aan een andere deelnemer te doen toekomen.
• Kras streeft ernaar om binnen één maand na het einde van deze actie de prijswinnaar bekend te maken op www.kras.nl/prijswinnaars en/of via de Facebookpagina van Kras.
• Mw. mr. N.E.L. Malchus en mr. J.J.G. Wouters selecteren de winnaar.
• De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld, een andere reis of anderszins een vergoeding.
• Indien de prijswinnaar geen gebruik kan of wil maken van de gewonnen prijs vervalt het recht op de prijs. Kras is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.
• Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy
• Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt.
• De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Actie.
• Na afloop van de Actie worden deze gegevens verwijderd tenzij de deelnemer zich heeft aangemeld voor acties en aanbiedingen per e-mail dan wel per post van Kras.
• Het beeldmateriaal dat tijdens de eventuele prijsuitreiking wordt gemaakt, wordt eigendom van Kras. De winnaars stemmen er mee in dat eventuele foto’s en video’s van de prijsuitreikingen door Kras kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid en overige
• Deze voorwaarden zijn te vinden op www.kras.nl/actievoorwaarden, waarop deelnemers voorafgaand aan deelname uitgebreid gewezen worden.
• Kras is niet verantwoordelijk voor enige schade, kosten of lasten, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, de ontvangst van de Prijs of de uitvoering daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Kras.
• Kras is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Kras draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Prijs voortvloeien. Kras is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Kras is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
• Kras behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
• Kras behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, Prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen, zonder dat Kras daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door Kras bekend worden gemaakt via de website www.kras.nl/actievoorwaarden.
• In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Kras.

Vakantiefoto van de Maand - Beleef! doorlopende wedstrijd

Elke maand verloot Kras een Kras Cadeaubon ter waarde van € 50,- onder de inzenders van een vakantiefoto. Doel hiervan is interactie tussen consumenten bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras, door het verzamelen van content die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Doe mee en zet uw leukste vakantiefoto’s op Beleef.

Voorwaarden fotowedstrijd
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakt foto instuurt.
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
- Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
- Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
- Kras behoudt zich het recht voor de wedstrijdreglementen tussentijds eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen. De laatste versie van deze voorwaarden is te allen tijde leidend.
- Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de verloting.
- Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dan wel direct of indirect verband houdt met de Wedstrijd uit.
- De winnaars worden vermeld op www.kras.nl/prijswinnaars. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voorwaarden vakantiefoto’s
- Door het uploaden van de foto doet de deelnemer afstand van alle rechten die hij heeft met betrekking tot de foto. Kras wordt hiermee volledig rechthebbende van de foto en de daarmee verwante intellectuelen eigendomsrechten.
- Door het uploaden van de foto gaat de deelnemer akkoord met het vermelden van naam en foto op de website.
- Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.
- Het is niet toegestaan foto’s in te sturen die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
- Het is niet toegestaan om stockfoto’s in te zenden.
- Het is niet toegestaan foto’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen in te zenden.
- Het is niet toegestaan foto’s met reclame uitingen in te zenden. - Het is niet toegestaan onder een valse naam foto’s in te zenden.
- Foto’s dienen een minimale afmeting te hebben van 1500x1000 pixels.
- De deelnemer mag maximaal 5 foto’s per bestemming uploaden.
- Kras behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer foto’s niet openbaar te maken en foto’s te verwijderen van de website.
- Kras heeft het recht alle ingezonden foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.

Reisverhaal van de Maand - Beleef! doorlopende wedstrijd

Elke maand verloot Kras een Kras Cadeaubon ter waarde van € 50,- onder de inzenders van een reisverslag. Doel hiervan is interactie tussen consumenten bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras, door het verzamelen van content die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Stuur uw reisverslag naar ons toe per mail (beleef@kras.nl) of zet uw verhaal direct op de site Beleef.

Voorwaarden reisverhalenwdstrijd
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakt reisverslag instuurt.
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
- Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
- Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
- Kras behoudt zich het recht voor de wedstrijdreglementen tussentijds eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen. De laatste versie van deze voorwaarden is te allen tijde leidend.
- Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de verloting.
- Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dan wel direct of indirect verband houdt met de Wedstrijd uit.
- De winnaars worden vermeld op www.kras.nl/prijswinnaars. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voorwaarden reisverhalen
- Door het uploaden van een reisverslag doet de eigenaar afstand van alle rechten die hij heeft met betrekking tot dit reisverslag. Kras wordt hiermee volledig rechthebbende van het reisverslag en de daarmee verwante intellectuelen eigendomsrechten.
- Door het uploaden van het reisverslag gaat de deelnemer akkoord met het vermelden van naam en foto op de website. Het e-mailadres wordt niet getoond.
- Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.
- Kras redigeert het reisverslag naar eigen inzicht en voert de eindredactie over het uiteindelijke verhaal. Kras kiest tevens de bijbehorende beelden en wordt eigenaar van de uiteindelijke content.
- De verteller wordt geïnformeerd over een eventuele plaatsing van het verhaal per e-mail.
- Kras heeft het recht alle verhalen van Beleef! voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.
- Communicatie omtrent de verhalen verloopt via beleef@kras.nl.

De uitslagen van de Kraswedstrijden vind u op Prijswinnaars en klik hier voor de voorwaarden van de Kras Cadeaubon.